دکوراسیون داخلی پذیرایی


Prev 1 Next 

طراحی داخلی و دکوراسیون داخلی اتاق نشیمن ( پذیرایی ) نمایندگی شرکت آذران پلاستیک

مهمترین فضای عمومی در یک خانه که برای آن دکوراسیون داخلی تعریف می شود  نظیر اتاق نشیمن یا پذیرایی ) – living room (، اتاق فعالیت های خانوادگی( family room ( باید با دقت و توجه ، ساماندهی شود. فضاهای زندگی حتی وقتی مبلمان آنها رسمی است ، باید بتواندبرای خانواده و دوستان، پیام آور مهمان نوازی باشد. طراحی فضای پذیرایی و نشیمن به گونه ای که دعوت کننده باشد وامکانات هرچه بیشتری را برای فعالیت های مختلف در خود فراهم آورد.  به این معناس...

Prev 1 Next 

مقالات